Profesní kvalifikace

Informace o povinných zkouškách pro montážníky OZE dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.

Obor vytápění zažívá výrazné změny nejen na straně tepelných zdrojů, ale také na straně montáží a instalací. Aktuální je i povinnost zkoušek z profesních kvalifikací pro montážníky OZE dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.. Podrobně si popíšeme dopady § 10d zákona o hospodaření energií, který zavádí pojem „Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení OZE“.
Vznik profesních kvalifikací a systému osvědčování z pohledu Evropy

S rozmachem nových instalací zařízení využívajících OZE po celém světě se pochopitelně také začaly objevovat instalace, které byly provedeny neodborně, v rozporu s platnými předpisy, nebo nejsou zcela funkční. Evropská komise proto do své směrnice 2009/28/ES (celým názvem Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů) přidala následující nařízení:
„Členské státy zajistí, aby do 31. prosince 2012 byly zpřístupněny systémy osvědčování nebo rovnocenné systémy kvalifikace pro osoby provádějící v malém rozsahu instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel.“

Sankce a pokuty

Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. pamatuje ve věci osob oprávněných i na sankce za přestupky, které popisuje dle § 12 takto:

Fyzické osoby se dopouštějí přestupku tím, že vykonávají bez příslušného oprávnění činnost osoby oprávněné provádět instalaci. A stavebník nebo vlastník budovy se dopouští přestupku tím, že nezajistí instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů osobou oprávněnou podle § 10d. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč (platí pro obě strany – stavebníka i montážníka).

Osoby provádějící instalaci musí absolvovat zkoušky z příslušných profesních kvalifikací

Z výše uvedeného vyplývá, že montážníkům instalujícím zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje energie nyní nestačí k oprávněnému vykonávání činnosti živnostenský list. Musí mít také potřebná osvědčení o profesní kvalifikaci. Profesní kvalifikace jsou zavedeny v Národní soustavě kvalifikací a pro zařízení využívající OZE jsou to konkrétně tyto:

Instalatér solárních termických soustav (23-099-M) – platí pro instalace plochých i trubicových solárních kolektorů
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H) – platí pro instalace teplovodních kamen a krbových vložek využívajících biomasu
Topenář montér kotlů na biomasu s teplovodním výměníkem (36-149-H) – platí pro instalace teplovodních kamen a krbových vložek využívajících biomasu
Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) – platí pro instalace veškerých typů tepelných čerpadel – vzduch/voda, voda/voda i země/voda

Jsme držiteli všech výše uvedených oprávnění:

 

pdf pdf pdf pdf
 Instalatér solárních termických soustav  Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem Topenář montér kotlů na biomasu s teplovodním výměníkem  Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů