DOTACE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

 

 

stažený soubor

V rámci LXIV. výzvy Ministerstva životního prostředí se od dnešního dne mohou podávat žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory:

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Podoblast podpory
3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
– výstavbu a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory
3.2.1. Realizace úspor energie
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
– snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).

 

 

 

Výzva se hodí na výměnu neekologických kotlů (LTO, plyn, elektřina, uhlí) za OZE (tepelné čerpadlo), případně na instalaci solárních kolektorů k ohřevu TUV či přitápění nebo pro výrobu elektřiny.

Poskytujeme kompletní služby související s vyřízením a získáním dotace vč. následné montáže podporovaného zařízení.

Výše dotace je 90 % ze způsobilých výdajů.

 

Žádosti o podporu se přijímají od 2. února 2015 do 19. března 2015.

 

Příjemci žádosti jsou:

Příspěvkové organizace – stát (včetně školy, školky, jesle ve vlastnictví obcí)
Veřejné a státní vysoké školy
Veřejné výzkumné instituce (VVI)
Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
Spolky
Církve a náboženské společnosti
Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy
Nadace a nadační fondy